Kristendommen. En innføring (No)

 

I denne boka bruker Per Bjørnar Grande religionsfilosofiske og religionsantropologiske innfallsvinkler til å presentere de viktigste temaene i kristendommen. På denne måten kommuniserer han med mennesker i en postmoderne verden, de som er søkende eller de kommer fra en annen bakgrunn enn praktiserende kristne, og som ønsker innsikt om kristendommen.


Boken er tilsalgs eller kan bestilles hos de fleste bokhandlere. Mer info HER


Sentrale livssyn gir lesere god innsikt i idégrunnlaget og den historiske utviklingen for humanisme, naturalisme, kapitalisme, marxisme og eksistensialisme, og i viktige likheter og forskjeller mellom disse livssynene. Per Bjørnar Grande viser deres relevans i dag, særlig i forhold til elever og skole. I denne verdivurderingen står rasjonalitet og nestekjærlighet sentralt. Forfatteren gir også en interessant presentasjon av sekulariseringens historie, der han viser at religion og livssyn er tettere vevd sammen enn hva man ofte tror.Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning ved høgskoler og universitet og til lærere. Boka er også interessant lesning for andre som ønsker bedre innsikt om livssyn.


Boken er tilsalgs eller kan bestilles hos de fleste bokhandlere. Mer info HER


sentrale livssyn (No)

Om den franske munken og forfatteren Abelard som på 1100-tallet hadde seg med sin studine Heloise, som derpå skrev en av verdens første og svært realistiske kjærlighetsromaner (Min lidelseshistorie), der han blant annet forteller om hvordan familien til Heloise hevnet seg på ham ved å kastrere ham. I boka Sex, Heresy and Academic Rivalry in Abelard's Historia calamitatum, undersøker jeg primært rivaliseringen som motiverer både det seksuelle og det akademiske.


Peter Abelard enjoyed a hefty affair with his young and beautiful student, Heloise. Fourteen years after the affair, in 1132, Abelard wrote one of world literature's first and most realistisc love-stories, which ended with Abelard being castrated, as an act of revenge. In Sex, Heresy and Academic Rivalry in Abelard's Historia calamitatum I mostly deal with desire and rivalry in order to explain the different misfortunes which Abelard experiences.


Boken (engelsk) kan lastes ned GRATIS som PDF-dokument HER

Click on "HER" to download for free the book as a word-document

Peter Abelard (NO & ENG)

En undersøkelse av det despotiske med utgangspunkt i livene til Hitler, Mussolini, Mao og Stalin. Despotisme, slik jeg ser det, er mer et uttrykk for forfeilet ideologi enn psykiske forstyrrelser, selv om det alltid vil være en viss sammenheng. Selv om man kan finne mange eksempler på at despoten har hatt en vanskelig barndom, er det mange mennesker med en mye verre barndom enn for eksempel Hitler eller Mussolini som har endt opp som gode mennesker. På det viset tror jeg ikke at psykoloanalytikeren Alice Miller og andre freudianere helt treffer når barndommen blir den altomfattende forklaringen på at noen utvikler seg til despot. På den andre siden kommer man ikke unna barndommens betydning i forhold til å utvikle visse personlighetstrekk som senere rasjonaliseres inn i ekstreme ideologier.


Boken kan lastes ned GRATIS som PDF-dokument HER


Hvem er en despot? (NO)

I boken. Mimesis. En undersøkelse av begjærets rolle i etterligning utforsker Per Bjørnar Grande ulike aspekter ved mimesisbegrepet. I dette verket legger han spesielt vekt på å forstå mimesis som et begjær.  Grande skiller mellom mimetiskbegjær og begjær. Det rent konfliktskapende kaller han begjær. Begjæret kan sees som en negativ form for imitasjon som utløser syndebukkmekanismen. Begjær i dag manifesterer seg i mer individuelle, sekulariserte og psykiske former for offer og utstøtelse. Disse formene for individuelle begjær blir bare mulig når syndebukkmekanismen er avslørt. Ved å vektlegge mimesis, vil det vise seg å motivere både læring, kulturell utveksling og religiøs utøvelse.


Religion stort sett oppstår som en konsekvens av mellommenneskelig imitasjon. I kristendommen er idealet å imitere Kristus. En imitativ kristendomsforståelse indikerer en fornyelse av imitatio Christi motivet. Imitasjonen av Kristus innehar et grunnleggende fredsperspektiv ettersom det forebygger vold ved at selve modellen avslører menneskets ulike utstøtelsesstrategier, samtidig som Jesus tar offerets parti og fremmer tilgivelse. 


Boken kan lastes ned GRATIS som word-dokument HER


Mimesis (No)

The main assumption in this book is that religion is motivated by mimesis. Mimesis is the foundation of Girardian theory. It is also primary to violence and scapegoating, and engenders both phenomena. Mimesis is the tool by which the religious and anthropological themes may be explained. My objection against Girard’s religious theory is that mimesis leads into many other forms than sacrifice. When Girard claims that ”mimetic desire is simply a term more comprehensive than violence for religious pollution,” many religious and cultural forms engendered by mimesis are omitted.


If violence and mimesis becomes identical, the theory loses its flexibility in order to analyse a wider range of cultural phenomena. Mimesis is the tool by which the religious and anthropological themes may be explained. Religion does not begin with sacrifice, but with mimesis or imitation. If sacrifice is seen to be the origin of religion, religion will be limited to violence only. To understand mimesis as the main motivator in forming culture, means, initially, that it is detached from violence. Thus, one can more clearly see religion as engendered my mimesis. Violence and mimesis are not necessarily one and the same. In fact, mimesis does not have to contain any violence at all.


Boken kan lastes ned GRATIS som word-dokument HER

Click on "HER" to download for free the book as a word-document

Mimesis and desire (ENG)